Waarom Gastvrij Wonen?

Gastvrij Wonen, voor iedereen een kans!

De komende jaren zien we in Nederland een enorme stijging van het aantal senioren naar bijna 5 miljoen in 2040. Gemiddelde stijging per jaar is 75.000 65-plussers (waarvan 65.000 75-plussers en 55.000 80-plussers). Door toename van inkomen/vermogen zal er tevens sprake zijn van een sterke differentiatie. Senioren hebben eigen wensen en eigen budget om het naar hun zin te maken.

Om de vergrijzingsgolf om te buigen als kans voor de senior en de maatschappij is er Gastvrij Wonen. Wij werken vanuit een visie. De volgende punten zijn de peilers van Gastvrij Wonen.

  1. Beleving maakt het leven de moeite waard

Prettig en betaalbaar kunnen wonen en leven is in onze overtuiging alleen maar te organiseren vanuit een bepaalde schaal, zo ook betaalbare zorg. Deze punten worden nog versterkt door het kwaliteitskader Verpleegzorg en de schaarste aan zorgprofessionals en mantelzorgers. Het effect van schaal en multifunctionaliteit (wonen, zorg, horeca, bruin café, kinderopvang, winkel, kapsalon, sport & spel etc.) is dat er meer beleving (muziek, sport, tai-chi, schilderen, bridge, biljart, tuinieren en moestuin etc.) is en dus keuzevrijheid en minder eenzaamheid naast de positieve economische aspecten. De gezellige en wisselende omgeving maakt een familiebezoek tot een vaak terugkerend feestje.

  1. Keuze als vanzelfsprekendheid

De keuze is beperkt. Een senior wordt geacht om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. Maar waar is thuis? Kleine appartementencomplexen bieden alleen maar een woning; niets meer. Maar de senior heeft al een woning, kent de omgeving waarin hij of zij woont en verandert niet vanzelf. Er moet meer zijn om de senior te verleiden en te vermaken.
Grootschalige multifunctionele woonzorglocaties geven voor vele doelgroepen wel een uitdaging. Senioren die langer thuis wonen blijven rekken ondanks dat het geen goede optie meer is maar beslist nog niet naar het verpleeghuis willen. Daarnaast is tot op hoge leeftijd samen wonen, ondanks dat een van de partners wat mankeert, zeer gewenst of zelfs een must! Dan zijn ouderen bereidt te verhuizen naar een mooi multifunctioneel complex waar echt alles is.

3. Warme technologische zorg waar gewenst

De demografen voorspelden het al. De zorgvraag zal o.a. door de vergrijzing groter worden. Dit gecombineerd met de schaarste aan zorgprofessionals gaat keuzebeperking geven vanwege krapte. Door grootschaligheid zijn professionals efficiënter of effectiever in te zetten en zeer waarschijnlijk is het ook een aantrekkelijkere werkomgeving. Waar het technisch en ethisch mogelijk, en door de bewoner acceptabel of zelfs gewenst is, zal de technologie verder uitgerold worden.

  1. Inclusiviteit als natuurlijke vorm

Beleving, prettig wonen en leven bestaat alleen als senioren geïntegreerd blijven en worden in bestaande en/of nieuwe wijken. Dus niet alleen de visie beperken tot de grenzen van de locatie. Het betrekken van de wijk (zowel senioren als jongeren) heeft een positief effect op een ieder. Grootschaligheid maakt het mogelijk hier vorm aan te geven omdat dan ook de link naar de omgeving kan worden gelegd door functies die de omgeving ten goede komen vanuit de locatie te kunnen organiseren.

5. Inspraak in gebondenheid

Referenda leren dat niet elke keuze met meerderheid van stemmen kan worden genomen. Soms moet het gewicht van specialisten in hun vakgebied minder, gelijk of zwaarder wegen. Sommige onderwerpen zijn derhalve op basis van meerderheid van stemmen, andere worden gewogen naast het gewicht van de specialisten en bij sommige onderwerpen vinden besluiten plaats conform de meerderheid van stemmen van de specialisten en/of management. Het overleg met de bewonersraad moet solide en professioneel georganiseerd zijn.

De doelstelling moet in principe zijn: “Wij faciliteren en u als bewoners organiseren”.

  1. Onderlinge participatie als gemeengoed

Mantelzorg is de smeerolie voor senioren bij zowel wonen als zorg. Er ontstaan echter ook hier tekorten. Wij geloven in nieuwe vormen van mantelzorg en vrijwilligerswerk waarin de grijze kracht van senioren die in het gebouw leven kan worden geactiveerd ten gunste van de senioren die in hetzelfde gebouw wonen en de hulp ontberen. Schaal kan hier een katalysator zijn. Omdat de meeste mensen niet voorsorteren op toekomstige vermindering van vitaliteit moet het woonconcept in zichzelf uitnodigend zijn. De onderlinge mantelzorg kan eerst dan beleefd worden als bewoners elkaar kennen en een band hebben opgebouwd.

Maak een afspraak

Graag helpen wij u nog vandaag met het nemen van de eerste stap om Gastvrij Wonen te verkennen. Als geste ontvangt u kosteloos en ‘non binding’  binnen 1 week het op uw gemeente toegesneden big-data rapport m.b.t. vraag en aanbod wanneer u hier uw gegevens invult.

In een persoonlijk gesprek beantwoorden wij vervolgens uw vragen over het rapport en delen we onze visies.

Doelstelling is het leven voor de senior een feestje te laten zijn. In samenwerking met u kunnen we dit faciliteren!!