Disclaimer

Disclaimer voor Gastvrij Wonen

Op deze pagina vindt u de disclaimer van Gastvrij Wonen, zoals deze beschikbaar is gesteld door gastvrij Wonen. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van gastvrij Wonen is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij gastvrij Wonen.

Geen garantie op juistheid

Indien van toepassing:

De tekst op de site vormt nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Gastvrij Wonen te mogen claimen of te veronderstellen.

Gastvrij Wonen streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Gastvrij Wonen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van Gastvrij Wonen op deze pagina.

Maak een afspraak

Graag helpen wij u nog vandaag met het nemen van de eerste stap om Gastvrij Wonen te verkennen. Als geste ontvangt u kosteloos en ‘non binding’  binnen 1 week het op uw gemeente toegesneden big-data rapport m.b.t. vraag en aanbod wanneer u hier uw gegevens invult.

In een persoonlijk gesprek beantwoorden wij vervolgens uw vragen over het rapport en delen we onze visies.

Doelstelling is het leven voor de senior een feestje te laten zijn. In samenwerking met u kunnen we dit faciliteren!!

Wie zijn wij

Wij bieden Leef & Beleef ‘t! aan vanuit de cooperatie Viventem. De cooperatie Viventem biedt een unieke combinatie van gemeenschappelijke visie, ambitie, daadkracht en netwerk in de zorg, wonen, beleggen, conceptontwikkeling, innovatie, financieren en implementatie. Wij werken samen met gerenommeerde ontwikkelaars en financierders/beleggers in de markt.

Met ruime marktervaring in het initiëren, ontwikkelen en beheren van wonen en zorg is onze ambitie net zo eenvoudig als uitdagend; Het realiseren en bereikbaar maken van Leef & Beleef ‘t! voor een zo groot mogelijk aantal 75-plussers.
Als onderlegger heeft Leef & Beleef ‘t! het Big Data gedreven Leef & Beleef het! Senioren Nederland (LBSN) ontwikkeld. Middels LBSN realiseert Leef & Beleef ‘t!  tot op lokaal niveau maatwerk oplossingen in samenwerking met gemeenten en marktpartijen.
Ervaring, kennis en kracht worden gebundeld om ook in uw gemeente antwoord te helpen
geven op de snel groeiende woonvraag van senioren, met en zonder zorg en met een kleine en grote beurs.
Duurzame borging van geboden kwaliteit in zorg en bewonersplezier wordt gerealiseerd door langdurige betrokkenheid van Leef & Beleef Het!

Hoe werken wij

Leef & Beleef ‘t!-initiatieven zijn big data gedreven en worden conform de delta tussen vraag en aanbod per gemeente in het LBSN plan uitgevoerd.
Dit biedt u de mogelijkheid om in samenwerking versneld aanbod te realiseren voor de groeiende woonbehoefte van senioren binnen uw regio, met en zonder zorg. Schaal van de woonoplossingen zorgt tevens voor versteviging van de lokale sociale infrastructuur*, werkgelegenheid en meer grip op WMO budgetten.
Mochten wij dat nog niet zijn, komen wij graag met u in gesprek om uw visie te vernemen op de lokale mogelijkheden. Een specifiek op uw gemeente en regio uitgewerkt BSN plan zal hierbij inzichtelijk worden gemaakt.

* Sociale infrastructuur
Het geheel van organisaties, diensten en voorzieningen dat tot doel heeft de samenhang tussen
de mensen te versterken, de leefbaarheid te vergroten en de participatie in steden, dorpen en
wijken te bevorderen. [wikipedia]

Maak een afspraak

Graag helpen wij u nog vandaag met het nemen van de eerste stap om Gastvrij Wonen te verkennen. Als geste ontvangt u kosteloos en ‘non binding’  binnen 1 week het op uw gemeente toegesneden big-data rapport m.b.t. vraag en aanbod wanneer u hier uw gegevens invult.

In een persoonlijk gesprek beantwoorden wij vervolgens uw vragen over het rapport en delen we onze visies.

Doelstelling is het leven voor de senior een feestje te laten zijn. In samenwerking met u kunnen we dit faciliteren!!